Sedem članov kolektiva Druge osnovne šole Slovenj Gradec se je z vodstvom šole odločilo oplemenititi svojo delovno prakso z aktivno udeležbo na strukturiranem tečaju v sklopu projekta Erasmus+, mobilnost šolskega osebja. Na podlagi ugotovljenega stanja potreb in razvojnega načrta šole smo si v projektu zastavili naslednje cilje: pospešiti profesionalni razvoj strokovnih delavcev, izboljšati metodiko in didaktiko strokovnih delavcev pri delu z učenci s specifikami ter razvijati IKT kompetence za potrebe pedagoškega dela in komunikacije v mednarodnem prostoru. Glede na specifične potrebe so bili za projekt mobilnosti izbrani različni profili in sicer tri učiteljice razrednega pouka, spremljevalka gibalno oviranega učenca, učitelj angleščine, svetovalna delavka in multiplikatorka za delo s priseljenci. Aktivnosti, ki bi kar najbolje pokrivale potrebe, želje in cilje posameznikov so se pokazale v udeležbi na dveh strukturiranih tečajih, ki jih organizira Frida Utbildning iz Švedske. Prvo usposabljanje pokriva teme uporabnosti IKT tehnologije (Design your teaching with digital tools – efficent ICT in everyday practice), drugo pa predstavlja pomembnost zdravega in motivacijskega učnega okolje (A healthy, inspiring, environment for learning – based on values and relationship building measures).

Pri oblikovanju načrta mobilnosti smo izhajali iz učnih in vzgojnih rezultatov iz šolskega leta 2016/2017, poročil razrednikov o delu v oddelkih, predlogov učencev na šolski skupnosti, aktualnih lokalnih problematikah ter iz aktualnih politik v Sloveniji in Evropi. Ugotovili smo, da potrebujejo vsi deležniki našega šolskega prostora spremembe, nova znanja, drugačne oblike in metode dela. Po zaključku projekta pričakujemo napredek pri udeležencih mobilnosti in ostalih članih kolektiva na področju vzpostavljanja in ohranjanja vzpodbudnega, zdravega in inkluzivnega učnega okolja z aktivnimi in radovednimi učenci, na področju uvajanja novih metod in oblik dela za vse učence, posebej še za tiste s specifičnimi potrebami, pričakujemo tudi izboljšanje klime in učne uspešnosti, na področju uporabe IKT pa pričakujemo napredek v obliki aktivnih oblik poučevanja ter pri komunikaciji na internem, lokalnem in mednarodnem nivoju.

Na naši šoli želimo ustvarjati okolje, ki bo izjemno spodbudno za učenje. To bomo lahko ustvarili le v dobrih medsebojnih odnosih. Zanje se bomo trudili ves čas, vanje vlagali veliko energije, kajti odgovorni smo vsi: delavci šole, učenci in starši. Omogočali bomo pridobivanje pozitivnih in negativnih izkušenj, ki so pomembne za razumevanje življenja. V sedanjosti in prihodnosti bomo izvajali kvaliteten pouk, pri katerem bodo učenci lahko pridobivali odlična znanja ter dosegali izjemne rezultate. Pri vsakem posamezniku bomo poskušali najti potenciale ter mu pomagali, da sam razvija svoja močna področja in talente. Učenci bodo tako od nas odhajali z odličnim vseživljenjskim znanjem in z različnimi izkušnjami. Razumeli bodo, kaj so dobri medsebojni odnosi, kako jih ustvarjati in vzdrževati. Poznali bodo vrednost intelektualnega, telesnega, čustvenega in duševnega zdravja. Vedeli bodo, kaj je vrednost lastne kulture ter spoštljivost do ostalih kultur v lokalnem, nacionalnem in širšem prostoru.

Ravnateljica Nada Duler
(Skupno 45 obiskov, današnjih obiskov 1)