ŠOLSKA SKUPNOST

Šolska skupnost povezuje učence, rešuje težave, sprejema, gradi in snuje ideje. Vodi nas skupna misel o spoštovanju osebnosti posameznika. Skupaj načrtujemo cilje, jih uresničujemo in prispevamo k boljšemu počutju.

Splošne naloge:

  • »povezovanje« oddelčnih skupnosti na šoli,
  • izražanje mnenj in oblikovanje predlogov,
  • spremljanje uresničevanja pravic in dolžnosti učencev in opozarjanje na kršitve le-teh,
  • ustvarjanje možnosti medsebojnega strpnega in ustvarjalnega dialoga med učenci samimi, med učenci in učitelji ter drugimi delavci šole,
  • sodelovanje na otroškem parlamentu,
  • oblikovanje zavesti, da prav vsak posameznik pripomore k oblikovanju življenja in dela na šoli,
  • aktivno sodelovanje in izvajanje različnih dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega dela.

Skozi celo šolsko leto skrbimo za redno in dosledno dežurstvo na šoli, tedensko čistimo okolico šole, se udeležujemo zbiralnih in humanitarnih akcij; z dobro mislijo, prijazno besedo, z nasvetom in s pogovorom ohranjamo pozitivne medsebojne odnose.

Program dela v šolskem letu 2023/24

MESEC PREDVIDENE NALOGE
september/ oktober

· Volitve predsednikov in namestnikov v oddelčnih skupnostih.

· Izvolitev predsednika in podpredsednika šolske skupnosti.

· Sestanek vseh predstavnikov šolske skupnosti – pregled hišnega reda, pregled predlogov učencev ob koncu šolskega leta 2022/23 in predstavitev osnutka programa dela šolske skupnosti in dopolnitve z novimi predlogi za šolsko leto 2023/24.

· Pravila dežuranja učencev na šoli (po potrebi tudi pod pogoji in priporočili NIJZ).

· Sprejem obiskovalcev šole .

· Skrb za čisto okolico po razporedu na oglasni deski ŠSS.

oktober

· Teden otroka – različne aktivnosti.

· Sprejem prvošolčkov v šolsko skupnost (po razredih).

· Priprave na šolski in občinski parlament – aktivnosti pri urah oddelčne skupnosti.

· Prvi šolski ples v organizaciji devetošolcev (28. 10. 2023).

november

· Medsebojni odnosi, solidarnost.

· Mesec preventive.

december

· Veseli december – glasba med odmori.

· Praznovanja po oddelkih.

· Drugi šolski ples v organizaciji devetošolcev (21.12.2023).

januar · Otroški parlament na temo Duševno zdravje mladih
februar

· Organizacija in sodelovanje na občinskem parlamentu.

· Poročanje o počutju na šoli in analiza vzgojno-izobraževalnega dela ob polletju.

marec/april · Pobude in vprašanja rešujemo skupaj z ravnateljico.
maj/junij

· Ovrednotenje dela v tekočem šolskem letu in analiza počutja na šoli ob koncu šolskega leta.

· Predlogi za naslednje šolsko leto.

NAŠA SKRB ZA LEPO IN ČISTO OKOLJE 

 

RAZREDI ZADOLŽITVE
1.−3. razred

Urejanje učilnice (reditelji).

Dežurstvo pri malici.

4.–9. razred

Urejanje učilnic (reditelji).

Dežurstvo pri malici.

Dežurstvo pri vhodu številka 2 in 3 (učenci 8. in 9. razreda).

Skrb za urejeno in čisto okolico šole.

Čiščenje okolice po seznamu na oglasni deski šolske skupnosti

1.–6. razred

Pameče

Skrb za urejene učilnice.

Skrb za urejeno in čisto okolico šole.

Dežurstvo učencev.

 

Mentorica šolske skupnosti:

Nada Duler

(Skupno 36 obiskov, današnjih obiskov 1)