VPIS V PRVI RAZRED

Vpis otrok v javno šolo ureja Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L).

  • Koga vpisujemo v 1. razred?

Starši 1. razred osnovne šole vpišete otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

Kdaj in kako vpis poteka?

Vpis na Drugi OŠ Slovenj Gradec poteka v mesecu februarju. Starši boste o dnevu in uri vpisa obveščeni po pošti. 

  • Šolski okoliš

Starši imate pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno oziroma začasno prebiva.

 

Ministrstvo pristojno za šolstvo si pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

 

V drugo osnovno šolo lahko starši vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

 

Postopek prepisa v drugo šolo je določen v 6. členu – uredbe o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol,  javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol.

 

V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), a otrok spada v naš šolski okoliš:

 

OBVEZNO vpišite otroka pri nas,

na izbrano šolo (najkasneje v 14 dneh po izteku roka za vpis) naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prepis.

Ne živite v šolskem okolišu naše šole, a želite otroka vpisati nanjo?

 

Starši otroka, ki ne stanujete v šolskem okolišu Druge OŠ Slovenj Gradec, a želite svojega otroka vpisati na našo šolo, otroka najprej vpišete v matično šolo, šele nato naslovite pisno vlogo za prepis na našo šolo. Za vpis otroka je v tem primeru potrebno soglasje naše šole. Druga OŠ Slovenj Gradec bo o vlogi odločala po posvetovanju oziroma pridobitvi soglasja matične šole.

 

Vloga mora vsebovati podpis obeh staršev in je veljavna le v izvirniku.

 

O vlogi za prepis odloča zaprošena (druga) šola, vendar je predpisano obvezno posvetovanje s šolo matičnega šolskega okoliša. Zaprošena šola ni dolžna ugoditi prošnji staršev, če bi to poseglo v njeno organizacijsko in kadrovsko strukturo ter prostorske zmogljivosti, če bi bil vpis in posledično oblikovanje oddelkov v nasprotju z navodili ustanoviteljice Mestne občine Slovenj Gradec, ali če bi se s tem v šolskem okolišu, kjer otrok prebiva tako zmanjšalo število učencev oziroma oddelkov, da bi to vplivalo na spremembo statusa šole ali povzročilo njeno ukinitev.

 

  • Odložitev šolanja

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli se otroku lahko začetek šolanja na predlog staršev, zdravstvene službe oziroma na podlagi odločbe o usmeritvi odloži za eno leto, če se ugotovi, da otrok ni pripravljen za vstop v šolo.

 

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo, oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

 

Starši, ki želite, da se otroku odloži šolanje, morate otroka najprej vpisati v 1. razred, nato pa do konca meseca februarja nasloviti pisno vlogo za odložitev začetka šolanja, na podlagi katere stečejo vsi postopki za ugotavljanje pripravljenosti otroka na vstop v šolo. O vlogi bo odločala strokovna skupina v sestavi šolske zdravnice, svetovalne delavke ter učiteljice. Šola bo tudi na podlagi vaše vloge pridobila mnenje vzgojiteljice vašega otroka. Starši boste o odločitvi do konca meseca maja obveščeni z odločbo.

 

Če je vaš otrok že obravnavan pri psihologu, logopedu ali že ima veljavno odločbo o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami ali je kako drugače obravnavan, prosimo, da nas o tem ob vpisu obvestite. Le tako bomo lahko otroku ustrezno pomagali že na začetku šolanja.

 

Zdravniški pregled pred vstopom v šolo

Pred vstopom v osnovno šolo bodo bodoči prvošolci pisno povabljeni na zdravniški pregled.

 

Zdravniški pregledi bodo izvedeni predvidoma v mesecu marcu ali aprilu.

 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na tel. št: 051 316 964

 

(Skupno 471 obiskov, današnjih obiskov 1)