kiz4

  Po učnem načrtu za novo devetletno šolo učenci skupinsko najmanj 4-krat letno obiščejo knjižnico.

  V sodelovanju z drugimi učnimi predmeti se takrat izvaja knjižnično informacijsko znanje.
V devetih letih so učenci torej deležni 36 ur knjižničnih informacijskih znanj.

Splošni cilji
 

Branje

Učenci vseh starosti in sposobnosti napredujejo v razvijanju bralne sposobnosti, razvijajo bralne strategije,  navade in razumejo ter sprejemajo pomen branja leposlovja, informativnih in strokovnih vsebin.

Informacijska pismenost, splošne kompetence

Ob zaključku šolanja so učenci usposobljeni za opredeljevanje problemov ter pridobivanje, ovrednotenje in uporabo informacij s pomočjo različnih informacijskih za njihovo razrešitev.

Učenci razvijajo različne spretnosti in sposobnosti, npr. komunikacijske, informacijske, raziskovalne …

Navajajo se na knjižnično okolje in vzdušje knjižničnega prostora ter zavzemajo pozitiven odnos do knjižnice in njenega gradiva s posebnim poudarkom za knjigo, na motivaciji za branje in estetskim doživljanjem.

Specifični cilji

Učenci spoznajo knjižnični fond – knjižno in neknjižno gradivo – in druge informacijske vire v knjižnici.

Seznanijo se z bibliografskimi podatki knjižničnega gradiva in ga znajo identificirati.

Spoznajo primarne in sekundarne informacijske vire in jih znajo uporabljati za tekoče informiranje.

Spoznajo pojem citat, citiranje in referenca za potrebe raziskovalnega in projektnega dela.

Znajo uporabljati informacijski proces za učenje ter informacijske vire različnih oblik za pridobivanje idej, za samostojno učenje in znajo izbrati primerno strategijo
za obvladovanje virov v skladu z namenom in naravo učnega problema.

KIZ – 1. razred:

Kaj počnejo v knjižnici prvošolčki:

 • Spoznajo knjižnico kot osrednje kulturno in informacijsko središče šole.
 • Spoznajo vse vrste knjižničnega gradiva in se ga učijo uporabljati, naučijo se izposojati in vračati knjige in drugo knjižnično gradivo.
 • Spoznajo pravila obnašanja v knjižnici in se naučijo, kako ravnamo s knjigami.
 • Prisluhnejo uri pravljic.

2. razred

Česa se v knjižnici naučijo drugošolci?

 • Poglabljajo znanja, ki so jih pridobili v prvem razredu.
 • Spoznavajo abecedno razvrstitev v knjižnici.
 • Samostojno si izbirajo knjižnično gradivo.
 • Spoznajo, da so v knjižnici poleg knjig tudi druga neknjižna gradiva in periodika.
 • Ogledajo si knjigo in njeno opremo (ovitek, nalepka, žig), poiščejo naslov knjige in njenega avtorja.
 • Vedo, kje na knjigah in na polici je označena skupina C (cicibani).

3. razred

Kaj je zanimivega za tretješolce?

 • Utrjujejo in poglabljajo znanja o razvrstitvi knjižničnega gradiva v knjižnici.
 • Uporabljajo otroške priročnike in leksikone.
 • Izvedo za skupine P (pionirji) in M (mladina).
 • Utrdijo znanje, da so knjige po skupinah urejene po abecedi avtorjev.
 • Ločijo šolsko knjižnico od splošno-izobraževalne.
 • Ločijo leposlovno in poučno gradivo.

kiz3

4. razred

Četrtošolci:

 • Spoznajo, kako si v knjižnici čim hitreje poiščemo strokovno literaturo.
 • Spoznajo, kaj je to knjižna zbirka.
 • Odkrivajo, kako nastane knjiga oziroma šolsko glasilo.
 • Listajo in uporabljajo poljudnoznanstvene informacijske vire: poučno gradivo, otroške ilustrirane enciklopedije, slovarje, atlase.
 • Se učijo poiskati knjige v tujih jezikih, še posebej knjige za angleško bralno značko.

5. razred

Petošolci:

 • Spoznajo računalniški katalog kot vir informacij.
 • Spoznavajo in razlikujejo klasične in elektronske informacijske vire.
 • Seznanjajo se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Spoznajo ljudsko slovstvo kot motivacijo za branje.
 • S pomočjo bibliografskih elementov se učijo locirati knjižnično gradivo.

6. razred

Šestošolci:

 • Seznanjajo se z različnimi viri informacij in se uvajajo v način iskanja informacij s pomočjo klasičnih in elektronskih informacijskih virov.
 • Spoznajo klasifikacijski sistem UDK (univerzalna decimalna klasifikacija) in se postopno usposabljajo za iskanje podatkov po UDK vrstilcu.
 • Razumejo vrednost informacije za vsakdanje življenje.

 

kiz2

7. razred

Kaj pa  sedmošolci?

8. razred

In osmošolci?

 • Seznanijo se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Spoznajo, da so knjižnice del globalne informacijske mreže in se naučijo prek interneta poiskati različne koristne informacije.
 • Spoznavajo in uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva.
 • Znajo uporabljati informacijske vire za samostojno oblikovanje seminarske naloge.

9. razred

Še devetošolci:

 • Seznanijo se s programom za domače branje in bralno značko.
 • Znajo uporabljati različne informacijske vire za pripravo raziskovalnih in seminarskih nalog.
 • Prek interneta iščejo različne koristne informacije in jih vrednotijo.
 • Seznanijo se z delovanjem knjižnic (NUK), knjigarn in založb.
 • Uporabljajo različne vrste slovarjev in druge vrste referenčnega gradiva,
 • sodelujejo pri pripravi kulturnih dogodkov.

kiz1

 

 

 

(Skupno 2.590 obiskov, današnjih obiskov 1)